Naam van de instelling:

Stichting Redemptoris Blankenberg

 

 

 

Fiscaal nummer ANBI:

822422177

 

Contactgegevens:

Veldhuizerweg 10A

6741 HH Lunteren

info@evandoorn.nl

06-1302 2442

 

Bestuurders:

Kielek, S.S, secretaris

Van Doorn - Broeke, C.M.T., voorzitter

Tercero Simon, J., penningmeester

 

Beloning:

De bestuurders zullen hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd verrichten

 

Beleidsplan:

 

Inleiding

 

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode tot en met 31 december 2024. Dit beleidsplan kent een overzicht van de doelstellingen voor de komende jaren evenals een kostenbegroting.

 

Doelstellingen/activiteiten

 

De doelstelling van deze stichting voor de komende jaren is, naast het ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen, het opzetten van projecten van liefdadigheid. Tevens wordt als doel gesteld om het pand aan Blankenberg 1, 6267 NN Cadier en Keer gemeente Margraten in stand te houden. Dit, om gelegenheid te bieden aan Diocesaan Missionair Huis 'Redemptoris Mater' tot uitvoering van haar werkzaamheden. Redemptoris Mater is ingesteld bij decreet van 16 oktober 2003 door monseigneur F.J.M. Wiertz, als Bisschop van Roermond, voor de opleiding van priesterkandidaten, met als doel de vorming van toekomstige priesters. Deze opleiding dient trouw te zijn aan de richtlijnen van de Heilige Stoel. Tevens wordt ernaar gestreefd al wat dat met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn te bewerkstelligen, alles in de ruimste zin des woord.

 

Voor verwezenlijking van dit doel zal onder meer getracht worden financiële middelen te verwerven.

 

Vanaf de aankoop van het pand in 2010 is er zeer veel werk verzet, waarvan veel door vrijwilligers, waardoor het kloostergebouw nu voor het grootste deel bewoonbaar is. Voor de komende jaren wordt er verder gewerkt aan het opknappen van het klooster, onder meer het verwezenlijken van extra slaapkamers op de zolderverdieping.

 

In augustus 2015 is er door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie van € 138.895,00 verleend op grond van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (BRIM) 2013. Dit is een bijdrage van 50% in de kosten voor het onderhoud van het monument volgens het opgestelde zesjarig instandhoudingsplan (2016 - 2021).

 

Financiën

 

De jaarrekening 2020 geeft een juist beeld van de financiële positie van de stichting. De inkomsten zullen met name bestaan uit jaarlijkse giften, uitkeringen en de subsidie onder de BRIM-regeling. Het vrije vermogen/de kasmiddelen zijn noodzakelijk voor de lopende uitgaven. Een overzicht van de begrote lopende uitgaven is aangegeven in het toegevoegde exploitatieoverzicht.

 

Controle naleving beleidsplan

 

Er zal door het bestuur op worden nagezien, dat de uitgaven van de stichting zullen worden gedaan conform de doelstelling van de stichting.

 

De daadwerkelijke inkomsten en de bestedingen daarvan, zoals deze zijn opgesteld in de jaarstukken, zullen jaarlijks worden gestaafd aan de cijfers van de begroting. Eventuele overschotten of tekorten zullen tijdig dienen te worden gecorrigeerd. Er zal door het bestuur op worden toegezien, dat de stichting niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.

 

Bij eventuele verkoop van het pand, zal deze verkoopwinst volledig ten goede komen aan de doelstellingen van deze stichting.

 

 

Kostenbegroting 2021 - 2024 (bedragen inclusief BTW)

 

 

2021

2022

2023

2024

 

 

 

 

 

Accountantskosten

1.000

1.000

1.000

1.000

Assuranties

10.000

10.000

10.000

10.000

Onderhoud instandhoudingsplan

35.000

1.000

50.000

50.000

Voorschot BRIM regeling

-21.000

-13.000

-27.000

-27.000

Overig onderhoud en vernieuwing

25.000

25.000

25.000

25.000

Diverse kosten

9.000

9.000

9.000

9.000

Totaal

59.000

33.000

68.000

68.000

 

Voor de jaarrekening van 2021, klik hier.